Thông báo

Hiện tại hệ thống server của Youtube đang bị lỗi không cho phép truy cập từ website bên ngoài.
Xin quý vị quay lại, sau khi hệ thống đã phục hồi.
Rất tiếc vì sự bất tiện này.

TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU
TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU

Giê-Xu Là Chúa Mùa Xuân (Tvchh 382) - Đang cập nhật.

Chủ đề: TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU | Lượt nghe: 2.169

Quay Về Bên Chúa (Tvchh 307) - Đang cập nhật.

Chủ đề: TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU | Lượt nghe: 1.021

Gặp Chúa (Tvchh 353) - Đang cập nhật.

Chủ đề: TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU | Lượt nghe: 1.364

Gô-Gô-Tha (Tvchh 340) - Đang cập nhật.

Chủ đề: TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU | Lượt nghe: 1.070

Mẹ Yêu (Tvchh 379) - Đang cập nhật.

Chủ đề: TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU | Lượt nghe: 5.680

Giê-Xu Là (Tvchh 274) - Đang cập nhật.

Chủ đề: TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU | Lượt nghe: 970

Con đường Chúa đi Qua (Tvchh 332) - Đang cập nhật.

Chủ đề: TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU | Lượt nghe: 1.040